projekce a poradenství TZB

Ing. Jiří Kojzar

Projekce, stavební fyzika

Zabývám se projekční činností zejména v oboru vytápění, dále pak chlazení a vzduchotechnika a to napříč všemi druhy staveb, od rodinných domů, přes bytové domy až po průmyslové stavby, včetně rozpočtů.

V rámci projekční činnosti řeším také problematiku stavební fyziky a to zejména:

-      tepelné ztráty místností a budovy podle ČSN EN12831

-      posouzení skladby konstrukce podle CZ a EU norem

-      posouzení tepelných mostů (2D stacionární vedení tepla)

-      tepelná stabilita místností v zimním a v letním období

-      dynamická odezva místnosti na tepelnou zátěž v letním období

Projektová dokumentace je vypracována a splňuje všechny podmínky dle stavebního zákona č.350/2012 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, vč. změny č.62/2013 Sb., pro všechny jednotlivé stupně, které jsou: 

a) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,

b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,

c) dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na

   území,

d) společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a

   stavebního povolení,

e) projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1

   písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání

   stavebního povolení,

f) dokumentace pro provádění stavby a

g) dokumentace skutečného provedení stavby.

 

K dokumentaci vytápění, chlazení a vzduchotechniky je standardně dodávána dokumentace měření a regulace. V případě potřeby zajistím i další profese, jako jsou architektura, stavba, statika, zdravotně technické instalace, elektroinstalace, plyn.